دکتر ویدا رضوی

ویدا رضوی نعمت اللهی دارای دکترای تخصصی روانشناسی مشاوره عضو هیئت علمی و استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مدیر گروه رشته مشاوره کارشناسی ارشد دانشگاه واحد علوم و تحقیقات کرمان . صاحب امتیاز دو مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شادزی کرمان از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیسی استان کرمان و عضو سازمان روان شناسی ایران
بستن